fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN WIZZFLIX

1.    Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Wizzflix.

Bedrijf: de (rechts)persoon die aan Wizzflix de opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten.

Offerte: een aanbieding met de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, de prijsstelling en het implementatieplan van goederen en/of diensten door Wizzflix aan Bedrijf.

Overeenkomst: de door Bedrijf ondertekende Offerte, opdrachtbevestiging of de door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst en bijbehorende voorwaarden en aanvullende overeenkomsten.

Wizzflix:  Wizzflix B.V. gevestigd aan de Rondweg 69 te (5406 NK) Uden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78692105.

Klant Content: cursussen en andere content die door Bedrijf of haar gebruikers op het Platform worden geplaatst.

Maatwerk Content: cursussen en andere content die door Wizzflix speciaal voor Bedrijf wordt ontwikkeld en op het Platform wordt geplaatst.

Wizzflix Content: alle content niet zijnde Klant Content of Maatwerk content.

Platform: de applicatie ‘Employee Experience Platform’ van Wizzflix.

 

2.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, Overeenkomsten en Opdrachten gesloten tussen Wizzflix en Bedrijf, en de hieruit voortvloeiende Overeenkomsten of rechtshandelingen – tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Wizzflix deze uitdrukkelijk aanvaardt en schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Als in deze Algemene Voorwaarden of andere communicatie met Bedrijf wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan worden afspraken bedoeld die zijn vastgelegd per geschrift, fax of elektronisch berichtenverkeer, zoals e-mail.
 4. Wizzflix aanvaardt uitsluitend Overeenkomsten als organisatie, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Overeenkomst door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn de personen die voor of ten behoeve van Wizzflix werken, al dan niet in dienstbetrekking, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel worden deze Algemene Voorwaarden mede bedongen voor iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

3.    Offerte en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven. Bedrijf staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem of namens hem aan Wizzflix opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Wizzflix haar aanbieding baseert.
 2. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de Offerte iets anders staat vermeld.
 3. De Overeenkomst omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de Offerte en/of Overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die later schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in de Offerte, aanbieding, Overeenkomst en/of enige andere communicatie kan Wizzflix redelijkerwijs niet worden gehouden.

 

4.    Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten is steeds de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wizzflix is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wizzflix informeert Bedrijf tijdig over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de programmatuur en diensten gebruikt blijven worden, is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien Bedrijf het niet eens is met een wijziging zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, dan kan deze hiertegen binnen 30 dagen na het communiceren van de wijziging bezwaar aantekenen. Wizzflix beoordeelt of de wijziging kan leiden tot aanpassing ervan. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om na de wijziging de Overeenkomst te beëindigen, waarbij de oude Algemene Voorwaarden nog 2 maanden geldig blijven.

 

5.    Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen. Wizzflix is niet verplicht om de Overeenkomst aan te passen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn alleen bindend als partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen. Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van Bedrijf.
 3. Meerwerk wordt vergoed volgens de overeengekomen tarieven – en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Wizzflix – en wordt pas na schriftelijke opdrachtverstrekking door Bedrijf of schriftelijke opdrachtbevestiging door Wizzflix gefactureerd bij de eerstvolgende factuur dan wel na voltooiing van het meerwerk. Onder meerwerk worden de werkzaamheden verstaan die buiten de inhoud of omvang van de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden vallen.

 

1.    Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst kan worden aangegeven voor de periode van één maand of van één jaar (Initiële periode). Indien in de Overeenkomst geen duur is opgenomen, dan wordt de Overeenkomst aangegeven voor de periode van één maand (Initiële periode). De Overeenkomst wordt na afloop van de Initiële periode telkens stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de Initiële periode, tenzij een partij de Overeenkomst heeft opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand.

 

6.    Verplichtingen Bedrijf

 1. Elke Offerte en/of aanbieding van Wizzflix is gebaseerd op de informatie die de Bedrijf verstrekt. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de werkzaamheden door Wizzflix. Bedrijf staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en zal Wizzflix steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie geven en alle medewerking verlenen voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bedrijf is verantwoordelijk voor: het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten en diensten van Wizzflix zoals in de geleverde handleidingen is beschreven; de implementatie in de organisatie en de daarvoor noodzakelijke controlewerkzaamheden, tests en overige procedures; alsmede voor het beveiligen van de gegevens, zoals het regelmatig maken van back-up kopieën van databestanden.

 

7.    Verplichtingen Wizzflix

Wizzflix voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit met zorg, overeenkomstig de eventuele afspraken en procedures die schriftelijk zijn vastgelegd met Bedrijf. Alle werkzaamheden van Wizzflix worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Wizzflix in de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat toezegt en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

8.    Prijzen en licenties/aantallen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij Wizzflix anders aangeeft. Tenzij in de Offerte en/of Aanbieding uitdrukkelijk anders staat of uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Als deze kosten niet zijn inbegrepen, kan Wizzflix ze apart in rekening brengen.
 2. Wizzflix heeft te allen tijde het recht haar tarieven aan te passen op ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt, waaronder het verhogen van de kostprijs door één van haar leveranciers. Uitgangspunt daarbij is de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Als met een overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, of als na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden waardoor de kostprijs van de diensten die Wizzflix levert wordt verhoogd, dan is Wizzflix gerechtigd deze kosten aan Bedrijf door te berekenen – ook als er een vaste prijs is overeengekomen. Wizzflix stelt Bedrijf hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
 3. Een verhoging van de aantallen op basis waarvan de prijs in de Overeenkomst is gebaseerd, kan direct worden doorgevoerd. Een verlaging van deze aantallen kan alleen na de looptijd van de Initiële periode. Een verlaging van de aantallen kan invloed hebben op overeengekomen prijs.
 4. Indien het Platform buiten de schuld van Wizzflix om niet binnen de afgesproken termijn wordt geïmplementeerd of in gebruik wordt genomen door Bedrijf, is Bedrijf vanaf het moment van de overeengekomen implementatiedatum de maandelijkse (licentie- en/of gebruikers) kosten verschuldigd aan Wizzflix.

 

9.    Facturatie en betaling

 1. Wizzflix brengt de bedragen die Bedrijf verschuldigd is maandelijks vooraf in rekening. Wizzflix behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijds te factureren.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel geldt voor de eenmalige kosten, zoals – maar niet beperkt tot – implementatiekosten, kosten voor maatwerk of ander soortgelijk eenmalige kosten, dat deze voorafgaand aan de werkzaamheden moeten worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Als Wizzflix haar verplichtingen voor deze Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen door omstandigheden die voor rekening van Bedrijf komen, blijft Bedrijf onverminderd gehouden aan de betalingen aan Wizzflix.
 4. Betaling door Bedrijf aan Wizzflix gebeurt:
 5. Door middel van een automatische incasso met een incasseringstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Wizzflix is vanaf het moment van verzending van de factuur gerechtigd tot incassering van het verschuldigde bedrag.
 6. of door overboeking van het verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 7. Wanneer Bedrijf tekortschiet in het nakomen van haar betalingsverplichting, is Bedrijf in gebreke en daarmee de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarvoor is geen sommatie of ingebrekestelling vereist. Als Bedrijf een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten: 15% van de verschuldigde hoofdsom (exclusief btw), met een minimum van € 75,00.
 8. Met de betalingen voldoet Bedrijf eerst de verschuldigde rente en kosten. Deze worden steeds in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als Bedrijf meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
 9. Wizzflix kan haar diensten, waaronder het account van Bedrijf (en de accounts van een van haar geautoriseerde gebruikers) opschorten indien Bedrijf tekortschiet in het nakomen van haar betalingsverplichting.

 

10. Termijnen

 1. Alle door Wizzflix genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Wizzflix bekend waren. De door Wizzflix genoemde (leverings)termijnen zijn te allen tijde indicatief en zijn geen fatale (leverings)termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Wanneer Wizzflix een (leverings)termijn niet haalt, moet Bedrijf Wizzflix eerst in gebreke stellen en Wizzflix alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen. Eerst wanneer Wizzflix na afloop van deze redelijke termijn, haar verplichtingen niet is nagekomen is zij in verzuim.
 3. Wizzflix is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg.

 

11. Geheimhouding en overname personeel

 1. Wizzflix en Bedrijf zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor Wizzflix indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechtelijke uitspaak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Wizzflix. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Bedrijf erkent dat het van Wizzflix afkomstige Platform steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Wizzflix bevat.
 3. Bedrijf zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot en met 12 (twaalf) maanden na beëindiging van de Overeenkomst geen werknemers of freelancers van Wizzflix die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, werkzaamheden voor zich laten uitvoeren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wizzflix. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat Bedrijf een redelijke vergoeding aan Wizzflix betaalt.

 

12. Privacy en gegevensverwerking

 1. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, sluiten partijen een verwerkersovereenkomst. Desgewenst informeert Wizzflix Bedrijf over de wijze waarop Wizzflix uitvoering geeft aan haar verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Wizzflix door Bedrijf worden verwerkt, ligt volledig bij Bedrijf. Bedrijf staat er tegenover Wizzflix voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

 

13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Wizzflix bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de betaalde prijs (exclusief btw), vastgesteld op basis van de Overeenkomst. Als de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, met een looptijd van één jaar of langer, is de te bedingen prijs het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Bedrijf aan Wizzflix heeft betaald over de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200.000,00. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
 2. de waarde van door de tekortkoming niet of niet volledig bruikbare licenties;
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 4. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van verdere schade.
 5. De totale aansprakelijkheid van Wizzflix voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €1.250.000 (zegge: één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
 6. Aansprakelijkheid van Wizzflix voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door Bedrijf aan Wizzflix voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Bedrijf aan Wizzflix voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Wizzflix verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 7. Wizzflix is nimmer aansprakelijk voor enig verlies of enige schade bij Bedrijf in verband met niet-beschikbaarheid, slechte responstijd van het Platform.
 8. De in lid 1 tot en met 4 van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Wizzflix laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Wizzflix welke in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 9. De in lid 1 tot en met lid 5 en lid 11 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wizzflix.
 10. Tenzij nakoming door Wizzflix blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Wizzflix door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst alleen als Bedrijf Wizzflix onverwijld schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij geldt dat er een redelijke termijn moet zijn om de tekortkoming op te lossen en Wizzflix ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Wizzflix in staat is adequaat te reageren.
 11. Voorwaarde voor het recht op schadevergoeding is steeds dat Bedrijf de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het ontstaan ervan, schriftelijk bij Wizzflix meldt en in elk geval na ommekomst van (24) vierentwintig maanden nadat de werkzaamheden door Wizzflix zijn verricht.
 12. Bedrijf vrijwaart Wizzflix en medewerkers van Wizzflix voor alle aanspraken van derden en stelt hen hiervoor schadeloos.
 13. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Bedrijf aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Wizzflix geleverde apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen, behalve als Bedrijf aannemelijk maakt dat de schade is veroorzaakt door apparatuur, databestanden of andere materialen van Wizzflix.
 14. Bedrijf draagt risico voor schade die wordt veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken.
 15. Hetzelfde geldt voor het niet, niet tijdig of niet correct leveren van deze zaken. Bedrijf is aansprakelijk voor schade door onrechtmatig handelen van nevenaannemers en hun hulppersonen die Bedrijf heeft ingeschakeld.
 16. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden kan Wizzflix gebruik maken van e-mail. Het risico dat hieraan verbonden is, op welke wijze dan ook, ligt bij Bedrijf en leidt nooit tot aansprakelijkheid van Wizzflix.
 17. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor alle (rechts)personen die Wizzflix inzet voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

14. Intellectueel eigendom

 1. Behoudens Klant Content berusten de rechten op het Platform en alle door middel van het Platform beschikbaar gestelde Wizzflix Content en Maatwerk Content bij Wizzflix en haar leveranciers. Wizzflix verleent Bedrijf voor de Wizzflix Content en Maatwerk Content een beperkte licentie tot het gebruik daarvan ten behoeve van het gebruik en het beheer van het Platform.
 2. Alle rechten op Klant Content berusten bij Bedrijf of haar leveranciers/licentiegevers. Bedrijf verleent Wizzflix een beperkte licentie op de Klant Content om deze in te zetten voor zover nodig voor de dienstverlening aan Bedrijf en aan de Gebruikers. Wizzflix is niet gerechtigd Klant Content voor enig ander doel of enig andere partij aan te wenden.
 3. Wizzflix garandeert dat het Platform en de Wizzflix Content en Maatwerk Content geen rechten van derden schenden. Wizzflix vrijwaart Bedrijf van alle aanspraken die derden ter zake zouden kunnen maken, tenzij de inbreuk een gevolg is van door het Bedrijf geleverd documenten, afbeeldingen of andersoortige werken.
 4. Bedrijf garandeert dat de Klant Content geen rechten van derden schendt. Hieronder valt ook het in gebruik nemen van url’s met merknamen die geen eigendom zijn van Bedrijf. Bedrijf vrijwaart Wizzflix van alle aanspraken die derden ter zake zouden kunnen maken.
 5. Het Bedrijf stemt ermee dat haar naam en logo gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden van Wizzflix.
 6. Bedrijf zal kennis die verkregen is over de werking van het Platform niet gebruiken voor het creëren, opzetten of aanbieden van een vergelijkbaar (leer)platform.

 

15. Overmacht

Indien een partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om als gevolg van overmacht haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, brengt zij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De kennisgeving moet:

 1. De verplichtingen specificeren en de mate waarin het deze verplichtingen niet kan nakomen;
 2. Beschrijf het geval van overmacht volledig;
 3. Schat de tijd gedurende welke de overmacht voortduurt; en
 4. Specificeer de voorgestelde maatregelen om aangepast te worden om de overmacht te verhelpen of te verminderen.

Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet limitatief – verstaan een storing, oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstaking, brand, maatregelen van overheidswege of andere belemmerende omstandigheden die niet uitsluitend van de partij die een beroep doet op overmacht afhankelijk zijn.

Na een kennisgeving van overmacht in overeenstemming met lid 1 van dit artikel en terwijl de overmacht voortduurt, worden de verplichtingen die vanwege de overmacht niet kunnen worden vervuld, opgeschort, met uitzondering van verplichtingen tot betaling van verschuldigde en betaalbare bedragen.

De partij die door overmacht verhinderd is haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, moet de Overmacht zo veel als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen en de nakoming van haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hervatten.

De partij die door overmacht verhinderd is haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst na te komen, moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om de schade te beperken die de andere partij heeft geleden als gevolg van het niet nakomen door de partij van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst.

De duur van deze Overeenkomst wordt niet verlengd met de periode van overmacht.

 

16. Ontbinding en beëindiging

 1. Als Wizzflix niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen ter beschikking heeft, of als Bedrijf op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Wizzflix gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die hierdoor ontstaan volgens de gebruikelijke tarieven van Wizzflix, komen voor rekening van Bedrijf. Hetzelfde geldt voor alle overige rechten die Wizzflix volgens de wet toekomen. Wizzflix aanvaardt in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Het staat Wizzflix vrij om de Overeenkomst meteen en met directe ingang op te zeggen of de Offerte of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van Bedrijf (als het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven), schuldsanering of andere omstandigheid waardoor Bedrijf niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Alle vorderingen van Wizzflix op Bedrijf zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Als Wizzflix op het moment van beëindiging van de Overeenkomst al prestaties heeft verricht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking – tenzij Wizzflix met die prestaties in verzuim is. Zowel bedragen die Wizzflix vóór de beëindiging heeft gefactureerd als bedragen die nog niet zijn gefactureerd voor reeds uitgevoerde prestaties, zijn onverminderd verschuldigd en op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 4. Rechten en plichten uit de Overeenkomst die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst of ontbinding van de overeenkomst.

 

17. Overige bepalingen

 1. In geval van strijdigheid tussen een bepaling van een expliciete schriftelijke Overeenkomst tussen partijen en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden, prevaleren Gebruikersvoorwaarden.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Wizzflix biedt dan een nieuwe bepaling aan ter vervanging van de vernietigde bepaling, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.